Služby pre wellness prevádzky a telovýchovné objekty

Nová doba prináša stále novšie technológie, ktoré posúvajú kvalitu ponúkaných wellness služieb stále vpred. Súčasne s novými trendmi sa menia aj legislatívne predpisy a prevádzky sú povinné tieto predpisy dodržiavať. Každá moderná prevádzka, ktorá sa snaží o vytváranie kvality pre svoju klientelu, by mala mať profesionálne spracovanú dokumentáciu týkajúcu sa prevádzkových poriadkov. Preto prinášame nasledovnú ponuku služieb.

Poradenské služby v oblasti wellness

Poradenské služby v oblasti wellness zahŕňajú konzultácie a komplexné poradenstvo pri zriadení novej alebo rekonštrukcii existujúcej wellness prevádzky. Súčasťou konzultácie je posúdenie dispozičného riešenia a vybavenia priestorov z hľadiska platných legislatívnych predpisov.


Vstupná konzultácia a obhliadka jestvujúcej wellness prevádzky

Plošné posúdenie aktuálneho stavu prevádzky v porovnaní s platnou legislatívou

 • všeobecné informácie o zariadení
 • posúdenie stavebno-technického stavu zariadenia vrátane zázemia a dodržiavania štandardov
 • posúdenie sanitácií, prípadné zmeny v sanitačných prostriedkoch
 • preskúmanie súčasnej dokumentácie a vedenia evidencie
 • zistenie zmien oproti pôvodnému stavu pri schvaľovaní prevádzky

Definovanie chýb a nedostatkov zistených v prevádzke

 • súhrn požiadaviek platnej legislatívy
 • informovanie klienta o nedostatkoch z pohľadu na prevádzku zariadenia priamo na mieste

Odporúčania nápravných opatrení na základe zistených chýb a nedostatkov

 • zmena organizácie práce
 • doplnenie vedomostí a znalostí zamestnancov, školení a pod.
 • aktualizácia a doplnenie dokumentácie v súlade s požiadavkami legislatívnych ustanovení Posúdenie aktuálneho stavu prevádzky v porovnaní s platnou legislatívou posúdenie stavebno-technického stavu zariadenia vrátane zázemia a dodržiavania štandardov

Školenie zamestnancov wellness časti prevádzky

Zahŕňa školenie zamestnancov wellness časti prevádzky v rozsahu platnej legislatívy a hygienických štandardov pre wellness zariadenia. Školenie prebieha formou prednášky priamo na pracovisku objednávateľa.


Vypracovanie Sanitačného programu a plánu čistenia wellness prevádzky

sanitacny plan wellness


Vypracovanie záznamovej dokumentácie

 • Záznamové formuláre na výkon sanitácií
 • Dezinfekčný plán
 • Denné záznamy o prevádzke bazéna, víriviek

Návrh a doporučenie vhodných meracích prístrojov pre Vašu wellness prevádzku

 • Merací prístroj na meranie hodnôt celkového a voľného chlóru
 • Merací prístroj na meranie PH
 • Vhodný teplomer na meranie teploty vody v bazénoch
pristroj na meranie chloru pristroje na meranie kvality vody

Vypracovanie prevádzkového poriadku pre fitness centrá a športové haly

Tento prevádzkový poriadok určuje hygienické a epidemiologické zásady a opatrenia, ktoré je potrebné dodržiavať pri poskytovaní osobných služieb zákazníkom pri využívaní fitness.

Náležitosti prevádzkového poriadku pre fitness centrá:

 • Identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia
 • Druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb
 • Vybavenie fitness centra
 • Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia
 • Spôsob a frekvencia upratovania zariadenia
 • Postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestnosti a zariaďovacích predmetov
 • Zoznam čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, spôsob ich použitia


Vypracovanie pokynov správania sa návštevníkov vo wellness centre, fitness centre a vypracovanie návodov na cvičenie na jednotlivých náradiach a náčinach

vypracovanie pokynov wellness

vypracovanie pokynov fitness


Cieľom je vytvorenie ekonomickej, hygienickej a modernej prevádzky


Aktuálna legislatíva pre wellness zariadenia

Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia

stiahnuť   Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia


Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo.

stiahnuť   Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia starostlivosti o ľudské telo


Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti oprevencii a kontrole prenosných ochorení, okrem podrobností o očkovaní, hlásení prenosných ochorení, izolácii podozrivých z nákazy, karanténnych opatrení určuje podmienky na výkon epidemiologicky závažných činností.

stiahnuť   Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z.


Vyhláška MZ SR zo 16. augusta 2007 o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia

stiahnuť   Vyhláška MZ SR zo 16. augusta 2007


Vyhláška MZ SR z 1. októbra 2012 O požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku a na umelom kúpalisku

stiahnuť   Vyhláška MZ SR z 1. októbra 2012 O požiadavkách na kvalitu vody