Služby pre ubytovacie zariadenia

Pre ubytovacie zariadenie akéhokoľvek typu – penzión, hotel, .... vypracujeme ubytovací poriadok, ktorý podlieha schvaľovaniu príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva.

Náležitosti prevádzkového poriadku:

  • Identifikačné údaje prevádzkovateľa ubytovacieho zariadenia
  • Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb
  • Podmienky prevádzky, zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia
  • Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou a frekvencia jej výmeny
  • Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia
  • Postup pri dezinfekcii a jej frekvenciu v zariadeniach na osobnú hygienu
  • Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov
  • Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie, dezinfekcia
  • Zoznam čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, spôsob ich použitia

Aktuálna legislatíva pre ubytovacie zariadenia

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky z 26. Júna 2008, ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried

stiahnuť   Vyháška Ministerstva Hospodárstva 277 z roku 2008